VERİ SAHİBİNİN AÇIK RIZA BEYAN FORMU

VERİ SAHİBİNİN AÇIK RIZA BEYAN FORMU

6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik” gereğince, kişisel verilerimin, özel nitelikli kişisel verilerimin, sağlık verilerimin işlenmesine, tarafımca sözlü/yazılı ve/veya elektronik ortamda verilen kimliğimi belirleyen veya belirlemeye yarayanlar da dahil olmak üzere her türlü kişisel veriminA2 Otomasyon Tekstil ve Hijyen Malzemeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi (A2 OTOMASYON) tarafından işlenmesine, iş sözleşmesi yapılması amacıyla aday seçimi, iş sözleşmesinin imzalanması ve iş sözleşmesi gereği ile sağlık hizmeti verilebilmesi ve bu hizmetlerin planlanması amacıyla, ilgili mevzuatlar kapsamında paylaşımın gerekli olduğu diğer kişi ve kuruluşlar ile paylaşılmasına; kişisel veriler, özel nitelikli kişisel veriler, sağlık verilerimin 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nda ve “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik’ te tanımlanan kapsamda işlenmesine muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

·         Kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerden; ad-soyad, T.C. Kimlik numarası, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet gibi belgeler ile vergi numarası, SGK numarası, imza bilgisi, taşıt plakası vb. bilgiler

 

·         Telefon numarası, acil durum için yakınların telefon numarası, ikametgâh adresi, e-mail adresi, faks numarası, IP adresi, LOG kayıtları gibi bilgiler

·         Finansal ve maaş detayları, IBAN no, banka hesap numarası, bordrolar, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, banka hesap cüzdanı, özel sağlık sigortası/tamamlayıcı sağlık tutarı, bireysel emeklilik durumu gibi bilgiler

·         Öğrenim durumu, eğitim öğretim gördüğü okullar, yabancı dil bilgisi, eğitim ve beceriler, seminer ve kurslar, sertifika bilgileri, bilgisayar bilgisi gibi bilgiler

 

·         Fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, kişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler ve araç takip sistemi ile tutulan veriler

·         İş sağlığı ve Güvenliği kapsamında alınması gereken Sağlık Bilgileri, Kan grubu, Sağlık Raporları, engellilik durumu, İş kıyafeti temin edilmesi nedeniyle alınacak kılık kıyafet kaydı ile beden ölçüsü bilgileri

·         İşçi Özlük dosyası kapsamında alınacak Ceza Mahkûmiyetine dair adli sicil kayıt belgesi, Askerlik durumu bilgisi, İş Tecrübeleri, personel takip amaçlı işe giriş çıkış saatleri, izin bilgileri, aile bireyleri yakın bilgisi, mesai formları, eğitim formları gibi veriler

·         Veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Şirkete yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan benzer amaç ve sebeplerle işlenebilir.

İş sözleşmesinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi, özellikle;

·         Çalışanların izin onayı, bakiye izinlerin görüntülenmesi, izin düzenlemelerinin yapılması

·         Çalışanların işten çıkış işlemlerinin yapılması

·         Bordro işlemlerinin yapılmasının sağlanması

·         Çalışanlara maaş ödemelerinin yapılması

İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile, diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla özellikle;

·         Personel özlük dosyasının oluşturulması

·         SGK bildirimleri, İŞKUR bildirimleri, karakol bildirimi ile teşvik ve yasal yükümlülük bilgilendirmesinin yapılması

·         Zorunlu bireysel emeklilik sigortası ve sağlık sigortası hesabı açılmasının sağlanması

·         Çalışanların giriş çıkış kayıtlarının kontrolü, kamera kayıtlarının kapı giriş çıkış kayıtlarıyla olan eşleşmesinin tespit edilmesi

·         İcra dosyalarına çalışanların maaş haciz kesintilerine ilişkin ödeme yapılması

·         İş kazasının yasal bildirimlerinin yapılması, İş sağlığı ve güvenliği işlemlerinin yapılması

·         Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen diğer bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak

·         Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi

·         İşyeri güvenliğinin sağlanması

Müşteri sözleşmelerinin ifasından doğan gereklilik nedeniyle özellikle;

·         Müşteri şikâyetlerinde müşterinin haklı/haksız ayrımının yapılması, müşteri memnuniyetinin

arttırılması, müşteri ihtiyacının anlaşılması ve ilişki süreçlerin iyileştirilmesinin sağlanması

·         Müşteriye hizmet kalitesinin değerlendirilmesi ve çalışanlara eğitim verilmesi

Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;     

·         Şirket çalışanlarının performanslarının takibi ve raporlanması

·         Çalışanlara masraf ödemelerinin yapılması

·         Çalışanlarla iletişimin sağlanması

·         Kendisine araç tahsis edilen veya kullandırılan çalışanın araba kullanmaya ehil olduğunun, ehliyetini herhangi bir nedenle kaybetmediğinin teyit edilmesi

·         Çalışana araç tedarik edilmesi, takibi ve park yeri ayarlanmasının sağlanması

·         Kartvizit basımının sağlanması

·         Kargo ve kurye aracılığıyla gelen paketlerin ilgili çalışana iletilmesinin sağlanması

·         Çalışanların güvenliği ve işin yürütülmesi için Şirket aracı kullanımının takip edilmesi

·         Servis ve seyahat organizasyonunun sağlanması

·         Çalışan verilerinin girilerek çalışanın iş e-postasının oluşturulması

·         Çalışanlarla ilgili araştırma projeleri yürütülmesi

·         Çalışanların işe başvuru ve mülakatı süresince toplanan belgelerinin kayıt altına alınması

·         Eğitim planlamasının yapılması, eğitimlerin raporlaması, eğitim sertifikalarının hazırlanması, gerçekleşen eğitimlere katılan çalışanların takip edilebilmesi, çalışanların aldıkları eğitimler sonucu gelişim süreçlerinin takip edilebilmesi

·         Acil durumlarda ilgili kişilerle iletişim sağlanması

Kamera ile İzleme Faaliyetinin Uygulanması amacı özellikle;

·         İşyerine giriş – çıkışın kontrolü

·         Şirket işleyişinin verimliliğinin sağlanması,

·         İşin teknik işleyişinin gözetlenmesi, güvenlik bakımından önem arz eden teknik aletlerin gözetlenmesi,

·         İşyerinde üçüncü kişilerin suç işlemesinin önlenmesi ve tespit edilmesi,

·         İşçinin iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyumunun denetlenmesi,

·         İşçinin işyeri araç ve gereçlerini kurallara uygun kullanımının denetlenmesi,

·         İşçinin yaptığı işin kalite ve performansının kontrol edilmesi,

·         İşçinin sözleşmesel yükümlülük ihlallerinin tespit edilmesi”

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.      

           

Yukarıda belirtilen kişisel verilerimi, yine yukarıda belirtilen işleme amaçları ve kapsamı çerçevesinde kullanılmasına, sair surette işlenmesine ve muhafaza edilmesine, aktarılmasına, silinmesine, anonim hale getirilmesine bilerek ve isteyerek açık rıza gösterdiğimi beyan ederim. Bununla birlikte, A2 Otomasyon ve Bireysel Hizmet. Ltd. Şti. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma metinlerini, KVKK Çalışan Aydınlatma metnini ve haklarımı okuduğumu, konu hakkında aydınlatıldığımı beyan ederim. Ayrıca Şirket içerisinde ve girişlerinde yer alan kameralar hakkında bilgilendirildiğimi ve kamera kayıtlarının alınmasına açık rızamın olduğunu taahhüt ederim.

Kabul Ediyorum

………………………………………………………………………………………

Kabul Etmiyorum

………………………………………………………………………………………

(Lütfen El yazınız ile Okuduğumu, Anladığımı ve İsteyerek Açık Rıza Gösterdiğimi/Göstermediğimi Beyan Ederim şeklinde belirtiniz)


 

Veri Sahibi      :

Ad- Soyadı

     İmza

Formu indirmek için tıklayınız

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN